Klaarzin
logo Klaarzin

Voller Apfel, Birne und Banane

Volle appel, peer en banaan

Voller Apfel, Birne und Banane,
Stachelbeere ... Alles dieses spricht
Tod und Leben in den Mund ... Ich ahne ...
Lest es einem Kind vom Angesicht,

Volle appel, peer en banaan,
kruisbes ... Dit alles spreekt
van dood en leven in de mond... Ik bespeur...
lees het een kind van het gezicht

wenn es sie erschmeckt. Dies kommt von weit.
Wird euch langsam namenlos im Munde?
Wo sonst Worte waren fließen Funde,
aus dem Fruchtfleisch überrascht befreit.

als het ze proeft. Dit komt van ver.
Wordt het langzaam naamloos in jullie mond?
Waar eerst woorden waren vloeien vondsten,
verrast uit het vruchtvlees bevrijd.

Wagt zu sagen, was ihr Apfel nennt.
Diese Süße, die sich erst verdichtet,
um, im Schmecken leise aufgerichtet,

Waag te zeggen, wat jullie appel noemt.
Dit zoete, dat zich eerst verdicht,
om dan, zacht in het proeven opgericht,

klar zu werden, wach und transparent,
doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig —:
O Erfahrung, Fühlung, Freude — riesig!

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
De sonetten aan Orpheus, eerste deel, sonnet 13
Muzot, februari 1922


helder te worden, wakker en transparant,
dubbelzinnig, zonnig, aards, van hier —:
O ervaring, voelen, vreugde — groots!

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Jan Lindner


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.